Zpátky na domovskou stránku                                                                                            Tisk ve formátu pdf

 

Stručný přehled postupů při zřizování vrtané studny

Podle platných závazných předpisů jsou možné dva postupy:

A.  Vrty jsou hloubeny jako technické dílo hydrogeologického průzkumu: (obvyklý postup 16))

Chronologický postup :

U nás provádí:

Lhůty :

Zjištění inženýrských sítí na pozemku

Stavebník

 

Návštěva hydrogeologa na pozemku a vytyčení místa vrtu (budoucí studny) 1)

A až Zet

podle místa pozemku budete zařazeni do trasy hydrogeologa

Odeslání hydrogeologického posudku se žádostí o stanoviska dotčených orgánů k žádosti o povolení výjimky z minimální vzdálenosti studny od zdroje znečištění, jestliže ji nelze dodržet 2)

zpravidla do 14, max. do 30 dnů po uhrazení jeho ceny zákazníkem

Projekt průzkumného vrtu – odeslání klientovi a doporučené zeměvrtné firmě 3)

Zaevidování průzkumu v Geofondu České geologické služby 4)

při odeslání projektu klientovi

Oznámení obci o geologickém průzkumu se zásahem do pozemku 5)

Žádost o vyjádření stavebního úřadu k podlimitnímu záměru čerpat podzemní vodu z hlediska územního plánování 6)

Zaslání projektu průzkumu Krajskému úřadu (u vrtů hlubších než 30 m , nebo o celkové délce větší než 100 m ) 3)

po vrácení schváleného projektu klientem

Vyjádření k projektu průzkumu 3)

Krajský úřad

do 30 dnů po obdržení projektu

Odeslání žádosti o výjimku z minimální vzdálenosti od zdroje znečištění, pokud ji nelze dodržet 2)

A až Zet

Po obdržení stanovisek všech obeslaných orgánů k žádosti o výjimku z minimální vzdálenosti

Oznámení podlimitního záměru čerpat podzemní vodu Krajskému úřadu podle zákona o posuzování vlivů na ŽP 7)

U vrtů do 30 m vždy po vrácení schváleného projektu klientem, jinak po vyjádření krajského úřadu, pokud to KÚ požaduje zvlášť

Vyjádření k záměru 8)

Krajský úřad

do 15 dnů po oznámení záměru

Udělení nebo zamítnutí výjimky 2)

Stavební úřad

nejméně 30 + 15 dní od podání

Oznámení báňskému úřadu (u vrtů hlubších než 30 m , nebo o celkové délce větší než 100 m ) 9)

Zeměvrtná firma

minimálně 8 dnů před vrtáním

Vyhloubení průzkumného vrtu

musí být dodrženy lhůty oznámení obci a báňskému úřadu

Čerpací zkouška a rozbory odebraných vzorků vody, pokud jsou projektovány

Čerpačská firma a autorizovaná laboratoř

po zklidnění vodních poměrů

Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu 10)

A až Zet

zpravidla 14, max. do 30 dnů po obdržení všech podkladů od vrtařů a dalších dodavatelů

Vypracování dokumentací pro územní a vodoprávní řízení a příprava žádostí o územní a vodoprávní rozhodnutí a jejich odeslání stavebníkovi 11)

Podepsání a odeslání žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby studny na stavební úřad

Stavebník

po získání těch podmiňujících stanovisek orgánů, které nebyly vyřízeny ještě před hloubením vrtu

Územní řízení + nabytí právní moci 12)

Stavební úřad

nejméně 30 + 15 dní od podání

Podepsání a odeslání žádostí o rozhodnutí  o povolení odběru podzemní vody a dostavby studny z průzkumného vrtu na vodoprávní úřad

Stavebník

po nabytí právní moci územního rozhodnutí

Vodoprávní řízení+ nabytí právní moci 12)

Vodoprávní úřad

nejméně 30 + 15 dní od podání

Dostavba průzkumného vrtu na studnu 13)

Oprávněná firma

po nabytí právní moci stavebního povolení, ale nejpozději do 2 let

Odeslání žádosti o kolaudační souhlas na vodoprávní úřad 14)

Stavebník

po dokončení dostavby studny

Stanovení termínu závěrečné kontrolní prohlídky stavby 14)

Vodoprávní úřad

do 15 dnů ode dne doručení žádosti o kolaudační souhlas

Vydání kolaudačního souhlasu 14)

do 15 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby

Užívání studny 15)

Stavebník

po vydání kolaudačního souhlasu

B.  Vrty jsou hloubeny jako stavba vrtané studny: (jen v jednoduchých hydrogeologických poměrech a jen výjimečně, je-li předchozí prozkoumanost území dostatečná.16))

Chronologický postup :

U nás provádí:

Lhůty :

Zjištění inženýrských sítí na pozemku

Stavebník

 

Návštěva hydrogeologa na pozemku a vytyčení místa studny 1)

A až Zet

podle místa pozemku budete zařazeni do trasy hydrogeologa

Vypracování hydrogeologického posudku k žádosti o povolení k nakládání s vodami s definovanými podmínkami k hloubení, konstrukci a provoznímu režimu studny 11)

 

zpravidla do 14, max. do 30 dnů po uhrazení jeho ceny zákazníkem

Odeslání hydrogeologického posudku se žádostí o stanoviska dotčených orgánů k žádosti o povolení výjimky z minimální vzdálenosti studny od zdroje znečištění, jestliže ji nelze dodržet 2)

Žádost o vyjádření stavebního úřadu k podlimitnímu záměru čerpat podzemní vodu z hlediska územního plánování 6)

Oznámení podlimitního záměru čerpat podzemní vodu Krajskému úřadu podle zákona o posuzování vlivů na ŽP 7)

 

po vyjádření stavebního úřadu (do 30 dnů po obdržení žádosti)

Vyjádření k záměru 8)

Krajský úřad

do 15 dnů po oznámení záměru

Odeslání žádosti o výjimku z minimální vzdálenosti od zdroje znečištění, pokud ji nelze dodržet 2)

A až Zet

po obdržení stanovisek všech obeslaných orgánů k žádosti o výjimku z minimální vzdálenosti

Udělení nebo zamítnutí výjimky 2)

Stavební úřad

nejméně 30 + 15 dní od podání

Vypracování dokumentací pro územní a vodoprávní řízení a příprava žádostí o územní a vodoprávní rozhodnutí a jejich odeslání stavebníkovi 11)

A až Zet

po povolení výjimky, zpravidla do 14, max. do 30 dnů po uhrazení ceny zákazníkem

Podepsání a odeslání žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby studny na stavební úřad

Stavebník

po získání těch podmiňujících stanovisek orgánů, které nebyly vyřízeny ještě před hloubením vrtu

Územní řízení + nabytí právní moci 12)

Stavební úřad

nejméně 30 + 15 dní od podání

Podepsání a odeslání žádostí o rozhodnutí  o povolení odběru podzemní vody a dostavby studny z průzkumného vrtu na vodoprávní úřad

Stavebník

po nabytí právní moci územního rozhodnutí

Vodoprávní řízení+ nabytí právní moci 12)

Vodoprávní úřad

nejméně 30 + 15 dní od podání

Vyhloubení vrtu a dostavba na studnu 13)

Oprávněné firmy

po nabytí právní moci stavebního povolení, ale nejpozději do 2 let

Čerpací zkouška a rozbory odebraných vzorků vody

Čerpačská firma a autorizovaná laboratoř

po zklidnění vodních poměrů

Odeslání žádosti o kolaudační souhlas na vodoprávní úřad 14)

Stavebník

po dokončení dostavby studny

Stanovení termínu závěrečné kontrolní prohlídky stavby 14)

Vodoprávní úřad

do 15 dnů ode dne doručení žádosti o kolaudační souhlas

Vydání kolaudačního souhlasu 14)

do 15 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby

Užívání studny 15)

Stavebník

po vydání kolaudačního souhlasu

 Odkazy na aktuální znění závazných předpisů:

1)

§3 zák. č. 62/1988 Sb.

9)

§13 vyhl. č. 104/1988 Sb.

2)

§24, §26 vyhl. 501/2006 Sb. a §169 zák. č. 183/2006 Sb.

10)

§16 vyhl. č. 369/2004 Sb.

3)

§6 zák. č. 62/1988 Sb.

11)

§15, §79, §86, §110 zák. č. 183/2006 Sb., §8, §9,§55,§115 zák.č.254/2001 Sb.

4)

§7 zák. č. 62/1988 Sb.

12)

§192 zák. č. 183/2006 Sb., §71, §83 zák. č. 500/2004 Sb.

5)

§ 9a  zák. č. 62/1988 Sb.

13)

§115 zák. č. 183/2006 Sb.

6)

Příloha č. 3a k zák, č, 100/2001 Sb.

14)

§122 zák. č. 183/2006 Sb.

7)

§4 odst.1 d)  zák, č, 100/2001 Sb.

15)

§119 zák. č. 183/2006 Sb.

8)

§6 odst. 3 zák, č, 100/2001 Sb.

16)

čl.4.1.4. ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody - Tato norma je závazná podle  §17 vyhl. č. 590/2002 Sb.