Zpátky na domovskou stránku                                                                                            Tisk ve formátu pdf

Standardní nabídka hydrogeologických prací pro studny.

Platí od 1.2.2017

Geologické práce projektujeme, provádíme a vyhodnocujeme podle Metodiky České asociace hydrogeologů č. 1/2013 a podle ČSN 75 5115 která je závazná na základě §17 odst. 3 vyhlášky č. 590/2002 ve znění pozdějších předpisů. Náš systém postupných na sebe navazujících etap šetří náš čas a Vaše peníze. Pokud Váš záměr není reálný, anebo by přesáhl Vaše finanční možnosti, tak si další navazující etapu neobjednáte.

1. etapa:       IT hydrogeologické posouzení záměru

Objednejte e-mailem na adrese info@aazzet.cz, anebo v pracovní dny telefonicky mezi 9. a 12. hodinou na čísle 602 288 678. Sdělíte nám své telefonní číslo, e-mailovou adresu. název katastrálního území a číslo a druh pozemku a Váš záměr. Přiklad sdělení záměru: Studna pro rodinný dům 5 osob, občasný postřik zahrady 500 m2 “. Na základě rešerše map a geologických podkladů a archivních vrtů Geofondu České geologické služby Vám sdělíme náš názor na reálnost Vašeho záměru a náš předběžný odhad ceny potřebných technických prací. Platí se předem bankovním převodem. Potřebné údaje Vám sdělíme Výzvou k platbě při potvrzeni Vaší objednávky. Výstupem je do 3 pracovních dni od naběhnuti platby na náš bankovní účet ústní telefonické sděleni do délky 10 minut a následně do 5 pracovních dní písemné „Shrnutí informace“ ve formátu pdf mailem. Současné odesíláme také daňový doklad (fakturu s vyúčtováním zaplaceni). V případě nefunkčnosti serverů Geofondu anebo Katastrálního úřadu se termíny dodávky přiměřeně prodlouží.

Cena 1. etapy  ….. pro jednotlivé domácnosti .... 1.800,- Kč .... pro ostatní klienty …. 2.400,- Kč

 

2. etapa: 1).  místní hydrogeologické šetření na pozemku (objednáte podle výsledků 1. etapy)

                 2). vypracování projektu hg. průzkumného vrtu  (objednáte podle místního šetření)

Místo pozemku

Ceny pro jednotlivé domácnosti a chaty

Ceny pro ostatní

Praha a Středočeský kraj

Místní hg. šetření

     2.400,- Kč

       2.400,- Kč

 

Projekt hg. průzkumu

     9.000,- Kč

     18.000,- Kč

 

2. etapa CELKEM

   11.400,- Kč

     20.400,- Kč

Ostatní Čechy

Místní hg. šetření

     4.800,- Kč

       4.800,- Kč

 

Projekt hg. průzkumu

     9.000,- Kč

     18.000,- Kč

 

2. etapa CELKEM

   13.800,- Kč

     22.800,- Kč

Morava

Místní hg. šetření

     8.400,- Kč

       8.400,- Kč

 

Projekt hg. průzkumu

     9.000,- Kč

     18.000,- Kč

 

2. etapa CELKEM

   17.400,- Kč

     26.400,- Kč

Místní hydrogeologické šetřeni se objednává a platí se stejným způsobem jako 1. etapa. Místní šetřeni proběhne obvykle do 10 až 20 pracovních dnů po naběhnuti platby na náš účet, není-li dohodnuto jinak. Účelem je zjistit, jestli provedení prací něco evidentně nebrání, zdokumentovat důležité skutečnosti, porovnat je se závěry 1. etapy a vytýčit místo vrtu.  Před místním šetřením musí klient znát skutečný průběh hranic pozemku, průběhy kabelů a inženýrských sítí, pokud přes něj vedou a vědět o případné blízkosti linek vysokého napětí, plynovodů, produktovodů a potenciálních zdrojů znečištění. Klient musí zjistit nejbližší studny a pokud je to možné, dohodnout s jejich majiteli, že budou při místním šetření změřeny hydrogeologem. O výsledku šetření bude přímo na místě sepsán protokol. Současně lze uzavřít Dohodu o vypracování projektu hg. průzkumného vrtu, zaručující také pevnou cenu závěrečné 3. etapy až do konce následujícího kalendářního roku. Platí se předem bankovním převodem na výzvu k platbě, obdobně jako předešlé práce. Výtisky projektu Vám odešleme do 25 pracovních dnů od naběhnutí platby na náš účet.

Objednávka projektu hydrogeologického průzkumného vrtu také zahrnuje:

-        Zaevidování geologického průzkumu v Geofondu České geologické služby

-        Ohlášení vrtných prací obci, zaslání projektu na Krajský úřad, zajištění stanovisek stavebního úřadu z hlediska územního plánování, České inspekce lázní a zřídel v jejich ochranných pásmech, orgánů ochrany přírody k podlimitnímu záměru a na pozemcích ležících nebo přiléhajících k CHKO a metodickou pomoc při žádostech o povolení na pozemcích v ochranném pásmu lesa, nebo dráhy.

-        Výzvu firmě, která disponuje technologií potřebnou do místních podmínek a se kterou máme dobré zkušenosti, aby Vám podle našeho projektu vypracovala rozpočet a cenovou nabídku vrtu.

V ceně nejsou a v Dohodě o provedení díla, anebo dodatečně doúčtujeme složitější práce zejména u studní pro podniky a veřejné vodovody, informace od ČHMÚ o základním odtoku nebo výšce hladiny stoleté vody, jsou-li nutné, některé žádosti: o povolení prací v ochranných pásmech vodních zdrojů a v chráněných ložiskových územích a o povolení výjimky z nejmenší vzdálenosti studny podle §24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. a účast hydrogeologa na jednáních vyžádanou úřady, nebo klientem. Koncept žádosti na Státní správu lesů o povolení vrtu a následné studny na lesním pozemku, nebo v ochranném pásmu lesa vypracujeme zdarma, ale žádat musí a souhlasy majitele lesa a lesního hospodáře si musí obstarat klient. Vyjádření správců kabelů a inženýrských sítí, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a geodetické práce zajišťuje klient.

3. etapa:       Sled a řízení hg. průzkumu a vypracování podkladů pro povolení studny

3. etapu si můžete objednat, jen pokud bude technické práce provádět námi doporučená nebo odsouhlasená firma, se kterou máme dobré zkušenosti a má techniku, kterou projekt vyžaduje. Náš projekt můžete použít s jinou firmou, pokud nám včas oznámíte, abychom zrušili své zaevidování průzkumných prací a když průzkumné práce před jejich zahájením zaeviduje v Geofondu a oznámí obci její odpovědný řešitel. Bez náležitostí, které předepisuje geologický zákon, by použití našeho projektu porušilo naše autorská práva.

3. etapa se objednává mailem anebo telefonicky v rozsahu Dohody o provedení projektu vrtu, není-li dohodnuto jinak. Objednávka je akceptována zhotovitelem odesláním Výzvy k platbě a potvrzena objednavatelem naběhnutím platby na účet zhotovitele do 5 dnů před nástupem vrtařů, nedohodneme‑li se jinak. Při úhradě déle než 20 pracovních dní od doručení Výzvy k platbě můžeme od smlouvy odstoupit.

Naše práce 3. etapy zahrnují:

-        Pohotovost při provádění zeměvrtných prací a geologické řešení případných problémů při hloubení vrtu, geologické zdokumentování vrtu a upřesnění jeho konstrukce podle výsledků při jeho hloubení.

-        Projekt a vyhodnocení projektované čerpací zkoušky až do délky 72 hodin + 1 dne stoupací zkoušky podle ČSN 73 6614 Zkoušky zdrojů podzemní vody, pokud ji provádí námi odsouhlasená čerpačská firma.

-        Přípravu a kompletaci žádostí o územní umístění a vodoprávní povolení studny tak, aby mohly být po podepsání podány na stavební a vodoprávní úřad (kromě příloh, které musí vypracovat geodet).

Smlouvy s dodavateli technických prací (zeměvrtných, čerpačských) uzavírá klient a platí je přímo jim.

Závěrečnou zprávu průzkumu a dokumentaci pro územní a stavební řízení vypracujeme po obdržení všech podkladů co možná nejdříve, kromě prázdnin do 30 pracovních dnů od obdržení všech potřebných podkladů.

Ceny 3. etapy pro jednotlivé domácnosti a chaty

Ceny pro ostatní

Středočeský kraj

       8.400,- Kč

                19.200,- Kč

Ostatní Čechy

     10.800,- Kč

26.400,- Kč

Morava

     14.400,- Kč

37.200,- Kč

 

V ceně nejsou a v dohodě o provedení díla, v rozpočtu, anebo dodatečně doúčtujeme: Stálý geologický dozor při provádění prací, účast na jednáních, pokud to úřady nebo klient vyžadují a řízení a vyhodnocení projektované čerpací a stoupací zkoušky delší než celkem 96 hodin. Předepsané přílohy dokumentací pro územní a vodoprávní řízení, které zhotovuje oprávněný geodet, zajišťuje klient.


Součet všech 3 etap                                                    pro jednotlivé domácnosti a chaty

pro ostatní

Středočeský kraj

      21.600,- Kč

                42.000,- Kč

Ostatní Čechy

      26.400,- Kč

51.600,- Kč

Morava

      33.600,- Kč

66.000,- Kč


                                                                                                         RNDr. Petr Čížek v.r.
                                                                      Odpovědný řešitel hydrogeologických prací a báňský projektant