Zo zbierok Katedry Geológie a Mineralógie v Košiciach ...
The visite to the minerals collection of The Technical College in the Kosice City.

Autor:  Maroš Barok, Silvia Beličáková.

E mail:  belicakova@pobox.sk

Abstrakt

In the oldies was the area of the Slovak Republic a very famous miners county. The beautifel minerals collection you can see at the "Katedra Geologie a Mineralogie" of the "Fakulta Berg" - a part of the Technical College in the Kosice City.

Území Slovenské republiky bylo věhlasným hornickým okrskem. Nádhernou sbírku minerálů vystavuje Katedra Geológie a Mineralógie Fakulty Berg Technické univerzity v Košicích.

 

Fotoprílohy:

každý obrázek si vyvoláte poklepáním na jeho ikonu
Click on !
xxxxxxx xx Ametyst. Lokalita: Banská Štiavnice.
Drúza sýtozafarbeného ametystu z podzemia Banskej Štiavnice.
xxxxxxx xx Antimonit. Lokalita: Kremnica, jáma Ferdinand.
Kryštál do 10 cm, jeden z najkrajších exponátov zbierkového pavilónu.
xxxxxxx xx Devillín. Lokalita: Španie Dolina.
Unikátna ukážka kryštalovaného devillínu (herrengrunditu).
xxxxxxx xx Evansit. Lokalita: Železník. 
Slovenský prvoopis.
xxxxxxx xx Rutil. Lokalita: Revúca. 
Slovenský prvoopis.
xxxxxxx xx Zlato. Lokalita: Jílové (ČR).
Rýdze zlato v kremeni.


Zo zbierok Katedry Geológie a Mineralógie v Košiciach ...kapitola

Je tomu už veľmi dávno, čo naši starí otcovia a praotcovia z radov baníkov vstupovali vo svetlách tlejúcich kahancov do tmavého podzemia a krivoľakými úzkymi chodbami postupovali do hlbín našej Zeme za vzácnou rudou, ktorá tu vznikla pri dávnej geologickej činnosti. A práve tu, v ich dutinách sporadicky odkrývali nádherne vyvinuté kryštály často aj neznámych minerálov ktorých krása, dokonalosť tvarov i farebnosť prinútili vyniesť ich z podzemia na povrch, aby s nimi potešili svojích blízkych. Kdesi tu by sme mohli snáď hľadať aj prvé počiatky systematického záujmu o ich zbieranie. A tak nielen baníci, geológovia, mineralógovia a odborní pracovníci múzeí, ale i mnohí nadšenci z radov laikov dodnes takmer denne nachádzajú a objavujú úžasné tajomstvá a zákonistosti naoko neživého sveta minerálov a kryštálov. Mnohí z nich totiž našli v tomto svete vyjadrenie prírodnej dokonalosti, ale tiež odraz svojích osobných záľub, hodnôt i zmyslu pracovného života zároveň. 

Pri našom rozprávaní by sme boli určite nespravodlivý, keby sme týchto ľudí nespomenuli. Možno aj preto sme sa v tomto článku dnes rozhodli venovať nasledovných pár riadkov práve im a výsledkom ich práce. Na území Slovenskej republiky je totiž v súčasnosti známych viacero múzejných, univerzitných, mestských ale i súkromných zbierok s podobným zameraním. Ich pracovníci systematicky získavajú a uchovávajú exponáty neživej klenotnice častokrát jedinečnej hodnoty, ktorá je naším spoločným kultúrnym dedičstvom. Jednou z nich je aj zbierka Katedry Geológie a Mineralógie F. BERG Technickej Univerzity v Košiciach. 

Foto 1: Budova Katedry Geológie a Mineralógie fakulty Berg v Košiciach.

Geologická expozícia v svojej pôvodnej podobe vznikla už pri založení Baníckej fakulty v roku 1952. Pôvodne bola inštalovanáv jednoduchých, najmä priestorových, podmienkach budovy KGaM a tiež vo vstupnom respíriu hlavnej budovy Baníckej fakulty. Expozíciu tvorili mineralogické, paleontologické, petrografické a regionálno - geologické zbierky, ktoré pochádzali zo zbierkového fondu, preneseného z Bratislavy a Banského múzea v Banskej Štiavnici. Avšak v prevažnej miere sa táto expozícia dobudovávala najmä vlastnými zbermi pracovníkov KGaM a študentov pri geologických exkurziách a blokovej výučne v teréne. Z pracovníkov možno spomenúť predovšetkým prof. RNDr. Jána Šaláta; prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského; prof. RNDr. Vendelína Radza, CSc.; RNDr. Petronelu Ončákovú; Ing. Jozefa Ptáka, CSc. a ďaľších nemenovaných pracovníkov. Časť vzoriek mineralogického charakteru pochádzala tiež z nákupov na burzách a výmen. Významným medzníkom vo vývoji zbierok KGaM bol rok 1987, v ktorom Banícka fakulta odkúpila časť súkromnej zbierky RNDr. Tomáša Krúťu, bývalého pracovníka Moravského múzea v Brne. Táto zbierka však pre stiesnené priestorové pomery KGaM nebola dlhší čas vystavená. Až priaznivou zhodou okolností sa v neskoršom období naskytla možnosť získania menšej samostatnej budovy v susedstve KGaM, ktorá sa stavebnou rekonštrukciou prebudovala na súčasný zbierkový pavilón katedry. Pri príležitosti konferencie III. geologické dni Jána Slávika v dňoch 2. a 3. júna 1994 boli zbierky sprístupnené ako Výstavný pavilón KGaM Fakutly BERG. Nemalú zásluhu na jeho otvorení mal prof. RNDr. František Zábranský, CSc.; vtedajší rektor TU prof. Ing. Karol Florián, DrSc.; vtedajší dekan Fakulty BERG prof. Ing. Vladimír Vodzinský, CSc.; Doc. Ing. Michal Zacharov, CSc. a Doc. Ing. Tibor Sasvári, CSc. V priestoroch výstavných miestností bola zároveň aj slávnostne odhalená busta významného slovenského geológa Ing. Jána Slávika, DrSc. 

Foto 2: Pohĺad do interiéru mineralogickej expozície Katedry Geológie a Mineralógie.

Celková geologická expozícia je rozčlenená do troch častí: - mineralogická
  - paleontologická
  - ložisková

Mineralogická časť obsahuje 6300 ks, z toho 1540 ks je vystavených v expozícii. Zbierka minerálov je v dobrej až veľmi dobrej muzeálnej kvalite. Samotná mineralogická expozícia je rozdelená podľa Strunzovho mineralogického systému a obsahuje niekoľko unikátnych minerálov. K nim možno okrem niekoľkých prvoopisových slovenských minerálov ( nie však typových vzoriek ), akými sú evansit, rutil, alebo devillín, dillnit a iné; zaradiť aj mnohé ukážky radu ďaľších pozoruhodných minerálov. Z nich spomeňme domáce ametysty, antimonity, rýdze zlato a síru, viaceré drúzy polymetalických minerálov, ale i celý rad nerudných minerálov. Bohatá je aj časť obsahujúca zahraničné minerály. 
Paleontologická časť
obsahuje 837 ks, z toho 437 ks je vystavených v expozícii.
Ložisková časť
obsahuje 3730 ks, z toho 890 ks je vystavených v expozícii. Kolekcia pozostáva zo vzorkového ložiskového materiálu, ktorý pochádza z dnes už častokrát nedostupných ložísk doma i v zahraničí. 

Mimo uvedených celkov zbierka obsahuje aj: 
Petrografická časť
obsahuje 8730 ks, z toho 740 ks je vystavených v expozícii. Vzorky drahých kameňov obsahuje celkom 60 ks. Medzi ukážkami tejto skupiny možno nájsť napr. smaragdy z Habachtalu, morganity z Brazílie, farebné turmalíny, topásy, granáty a napokon aj Dubnícke a austrálske opály. 

Celkom zbierka obsahuje 18. 840 kusov vzoriek. Ohodnotená a revidovaná bola naposledy odborným posudkom súdneho znalca zo dňa 4. 4. 1996. 

A čo povedať záverom? Je veľa miest na našej planéte, kde nadšení pracovníci múzeí, štátnych ale i súkromných a školských zbierok uchovávajú jedinečné hodnoty spoločného prírodného bohatstva. Zbierka Katedry Geológie a Mineralógie TU v Košiciach so svojími pracovníkmi je istotne jednou z nich. A hoci je pomerne verejnosti málo známa, určite Vám ju pri Vašej návšteve Košíc odporúčame navštíviť. ( v prípade Vašej návštevy sa obráťte priamo na kustódku zbierok Ing. Janku Zacharovovú, alebo na sekretariát KGaM ).

Foto 3: Výstavný pavilón Katedry Geológie a Mineralógie.

Nahoru!    Zpět na Nerosty, drahokamy a minerály!


Copyright © 2001 Ing. Maroš Barok., Ing. Silvia Beličáková., Fakulta BERG, Technická Univerzita Košice.
Fotografie: autoři
All rights reserved.
Úprava a abstrakt:  RNDr. Petr Čížek